ปั้มสูบน้ำบาดาลระบบโซล่าเซลล์ OFF-GRID SOLAR PUMPING SYSTEM

อุปกรณ์ในระบบประกอบไปด้วย The equipment in the system consists of
1.ระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งก็คือ แผงโซล่าเซลล์ การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ มีหน้าที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า
2.ระบบจ่ายไฟและอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งก็คือกล่องควบคุม อินเวอร์เตอร์ และเบรกเกอร์ อุปกรณ์กันฟ้าต่างๆ
3.ระบบสูบน้ำ คือ ปั้มหอยโข่ง ปั้มชัก ปั้มน้ำซัมเมอร์ส การเลือกประเภทของปั้มน้ำ ที่ใช้กับระบบโซล่าเซลล์ Water Pump Solarcell ในบทความนี้จะใช้ ปั้มน้ำซัมเมอร์ส เพราะจะส่งน้ำได้สูงกว่าปั้มน้ำชนิดอื่นๆ ครับ การเลือกประเภทของปั้มน้ำ ที่ใช้กับระบบโซล่าเซลล์ 

การออกแบบระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ระบบออฟกริด แบบบ้านๆ

(Design of groundwater pumping systems, solar cells, off-grid systems, home designs)

  1. คือต้องรู้ความต้องการของเราก่อน ว่าจะต้องสูบน้ำกี่ ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง m3/hr (หมายความว่าภายใน 1 ชั่วโมงมีน้ำไหลผ่านได้ 1 ลูกบากศ์เมตร) ถึงจะพอใช้ต่อบ้าน หรือต่อผู้ใช้น้ำทั้งหมู่บ้าน เช่นต้องการ 3,000ลิตร/ชั่วโมง
  2. วัดความลึกของบ่อ ความสูงของที่เก็บน้ำ และระยะทางจากแหล่งน้ำถึงที่เก็บน้ำ ทั้งหมดจะนำมารวมกันเรียกว่า เฮด (Head) สูตรคำนวณง่ายๆ ที่ใช้ได้ คือ ความลึกของบ่อ+ความสูงที่เก็บน้ำ+(ระยะทางแนวราบ/10) (สูตรนี้เป็นสูตรคำนวณง่ายๆ แต่ใช้งานได้ในหน้างานจริง หากต้องการค่าที่แน่นอน แนะนำผู้เชียวชาญใช้ช่วยคำนวณให้)
  3. นำค่าที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาหาชนิดปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ของเรา ชนิดของปั้มน้ำโซล่าเซลล์ โดยดูได้จากคู่มือและเนมเพลทของปั้มน้ำ ว่าพอต่อความต้องการของเราไหม และจะสูบไปถึงแหล่งเก็บน้ำของเราไหม (ส่งสูงที่ได้จากข้อ 2)
  4. หลังจากได้ปั้มน้ำแล้วก็นำสเปคของปั้มน้ำของเรา มาหาขนาดแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้ปั้มน้ำทำงานได้ตามที่ต้องการ

is to know our needs first how much water to be pumped cubic meters per hour m3/hr (meaning that 1 cubic meter of water can flow in one hour) is enough for a house. or per water user for the whole village, for example, need 3,000 liters/hour.

measure the depth of the well water storage height and the distance from the water source to the reservoir All are put together called Head (Head). A simple formula to calculate that can be used is pond depth + water storage height + (horizontal distance/10) (this formula is a simple formula to calculate But it works in the real job page. If you want an exact value recommend experts to use to help calculate).

Bring the values ​​obtained from items 1 and 2 to find the type of our solar water pump system. Types of solar water pumps which can be found in the manual and nameplate of the water pump Is it enough for our needs? And will it be pumped to our water reservoirs? (Send high from item 2).

After getting the water pump, then bring the specification of our water pump. Let’s find the size of the solar panel. to make the water pump work as intended.

สรุปผลงาน (Conclusion)

สำหรับทดสอบระบบหลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง ระบบ ปั้มสูบน้ำบาดาลระบบโซล่าเซลล์ OFF-GRID SOLAR PUMPING SYSTEM สามารถสูบน้ำถึงถังเก็บน้ำได้ โดยใช้สูบน้ำจากบ่อน้ำซีเมนต์ที่ขุดไว้ด้านข้างลำห้วย หย่อนปั้มน้ำลึกประมาณ 5 เมตร โดยขึ้นเขารวมความสูงของถังเก็บน้ำประมาณ 30 เมตรแนวดิ่ง และระยะทางราบประมาณ 320 เมตร ช่วงเวลาที่ทดสอบไม่ค่อยจะมีแสงอาทิตย์แต่ยังสามารถสูบน้ำได้ ประมาณ 2 Q/hr และช่วงเวลา แดดจัดบ่ายโมง สามารถสูบน้ำได้ 22 Q/hr(บริเวณปากบ่อ) ตามสเปค แต่ขึ้นไปถึงถังเก็บน้ำบนเขาก็จะเหลือประมาณ 3-5 Q/hr งบประมาณตัวนี้อยู่ที่ 1-2 แสนบาท ซึ่งเป็นระบบขนาดกลางๆ ในบทความต่อไป Admin จะนำระบบขนาดเล็กสำหรับสวนขนาด 1-2 ไร่ งบประมาณ 2-3 หมื่นบาท 

Conclusion
For testing the system after completing the installation of the system, the OFF-GRID SOLAR PUMPING SYSTEM groundwater pump system can pump water to the water tank. by pumping water from a cement well dug beside the creek Drop the water pump about 5 meters deep, up the hill, including the height of the water tank, about 30 meters vertically and about 320 meters flat distance. During the test period, there is not much sunlight, but still able to pump water about 2 Q / hr and Time of sunny afternoon Can pump 22 Q / hr (at the mouth of the well) according to the specification, but up to the water tank on the hill will be about 3-5 Q / hr, this budget is 1-2 hundred thousand baht, which is a medium-sized system. In the next article, Admin will bring a small system for a garden of 1-2 rai with a budget of 2-3 thousand baht.

Source:DIY SOLARCELL – solar energy knowledge

This entry was posted in Cells & Modules, Fuel Cells, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Off-grid, PV, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, solar water heating and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s