ค่าไฟฟ้าแพงหนุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโต แม้ราคาแผงสูงขึ้น-เงินบาทอ่อนแต่ยังคุ้ม

Expensive electricity bills support the installation of solar rooftops Even if the panel price is higher – the baht is weak, but still worth it.

นายพลกฤต กล่ำเครือ นายกสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่ปรับขึ้นต่อเนื่องปีนี้ ทำให้ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่าย รวมเฉลี่ยมีโอกาสแตะ 5 บาทต่อหน่วยในงวดสุดท้ายปีนี้ (ก.ย.-ธ.ค.) และอาจทรงตัวสูงไปถึงปี 66 ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปหันมาติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) มากขึ้น ประกอบโซลาร์ภาคประชาชนปีนี้ รัฐเปิดรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากบ้านที่อยู่อาศัยปริมาณรวม 10 เมกะวัตต์ อัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย ทำให้เกิดแรงจูงใจเพิ่มขึ้น

Mr. Polkrit Klamkrua, president of the Association of Solar Energy Entrepreneurs and Technicians, said that the automatic variable electric charge (FT) that has continued to rise this year make electricity bills that people pay The average total has the opportunity to touch 5 baht per unit in the last installment of this year (September-Dec.) and may remain stable until the year 66, causing entrepreneurs and the general public to turn to install electricity from solar power. on the roof (Solar roof top) more, assembling the people’s solar sector this year The government accepts the purchase of excess electricity from residential houses, totaling 10 megawatts, at a rate of 2.20 baht per unit, resulting in increased incentives.

“การติดตั้งโซลาร์รูปท็อป ของผู้ประกอบการที่ผลิตเองใช้เอง (IPS) ยังโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่อยู่อาศัย ที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรหันมาติดตั้งให้พร้อมตัวบ้าน ทำให้ภาพรวมตั้งแต่ต้นปี 65 การติดตั้งโตเฉลี่ย 10% จากปี 64 แต่อุปสรรคตอนนี้คือต้นทุนสูงขึ้น จากเงินบาทอ่อนค่าทำให้การนำเข้าแผงโซลาร์จากจีนมีต้นทุนเพิ่ม แต่เมื่อคำนวณแล้วก็ยังคุ้มทุนเมื่อเทียบกับค่าไฟที่แพงขึ้น”

“Installation of top-shaped solar panels of entrepreneurs who produce their own use (IPS) continues to grow as well as housing that the housing project turned to install the house Overall, since the beginning of year 65, installations have grown on average 10% from year 64, but the obstacle now is higher costs. Due to the depreciation of the baht, the cost of solar panel imports from China increases. But when calculated, it is still cost-effective compared to the more expensive electricity bills.”

นายนิเวช บุญวิชัย อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า ราคาแผงโซลาร์ขยับขึ้นจากต้นปี 20 เซนต์ต่อวัตต์มาสู่ 27-30 เซนต์ต่อวัตต์ แม้ต้นทุนสูงขึ้นแต่ค่าไฟที่ผลิตใช้เองเฉลี่ยไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย หากกำลังติดตั้ง 3-5 กิโลวัตต์ ความคุ้มทุนอยู่ที่ 5-6 ปี ขณะนี้จ่ายค่าไฟเฉลี่ย 4 บาทต่อหน่วยและจะสูงขึ้นอีก ค่าไฟแพงก็ยิ่งคุ้มค่า.

Niwet Boonwichai, vice president of the Association of Solar Entrepreneurs and Technicians, said that solar panel prices rose from 20 cents per watt in the beginning to 27-30 cents per watt. Even if the cost is higher, but the electricity cost that is produced for use by yourself averages no more than 3 baht per unit. If the installation power is 3-5 kilowatts, the cost-effectiveness is 5-6 years. Currently, the average electricity bill is 4 baht per unit and will be higher. more The more expensive the electricity cost, the more it’s worth.

Source:THAIRATH

This entry was posted in China, Energy Storage, Government, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s