ว่าด้วยเรื่องพลังงานไฟฟ้า ไทยเผชิญต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้น คาดปี 66 ปรับเพิ่มอีก 16% จากปัจจุบัน!

on electric power Thailand faces higher electricity costs, expected in 66, an increase of 16% from the present!

ไทยจะยังคงเผชิญแนวโน้มค่าไฟที่มีทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับการทยอยลดภาระอุดหนุนค่าไฟของภาครัฐ และเงินบาทที่ผันผวนในทางอ่อนค่า ในระยะเฉพาะหน้า ผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องรณรงค์ประหยัดไฟอย่างจริงจัง ขณะที่ในระยะกลาง ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม อาจพิจารณาปรับใช้แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นซึ่งมีต้นทุนค่าไฟที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านต้นทุนค่าไฟและกระแสรักษ์โลก ผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ได้ก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานกระจายตัวไปในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงทั้งด้านอุปทานที่ขาดแคลนและราคาที่เพิ่มสูงขึ้นของก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลัก

Thailand will continue to face an upward trend in electricity prices next year. from fuel costs that remain high coupled with the gradual reduction of the government’s electricity bill subsidy burden and the Thai baht fluctuating in value in the immediate phase Entrepreneurs may need to seriously campaign to save electricity. while in the medium term entrepreneurs who are ready Alternative energy sources may be considered, which have lower electricity costs. especially solar roof top which can answer both the cost of electricity and the current saving the world Consequences of the Protracted Russo-Ukrainian War Has caused an energy crisis spreading in many countries. In particular, European countries are facing risks of supply shortages and rising prices of natural gas as their primary energy source.

ผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อได้ก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานกระจายตัวไปในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงทั้งด้านอุปทานที่ขาดแคลนและราคาที่เพิ่มสูงขึ้นของก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลัก โดยล่าสุดสถานการณ์มีความน่ากังวลมากขึ้น หลังการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซหลักที่ลำเลียงก๊าซจากรัสเซียไปยุโรป ขณะที่กำลังเข้าใกล้ฤดูหนาวของทางซีกโลกเหนือซึ่งจะมีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น ทำให้ยุโรปน่าจะยิ่งได้รับแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานมากขึ้นในระยะข้างหน้า

As a result of the prolonged Russo-Ukrainian war, an energy crisis spread across many countries. In particular, European countries are facing risks of supply shortages and rising prices of natural gas as their primary energy source. Recently, the situation has become more worrying. After the leak of the main gas pipeline carrying gas from Russia to Europe. As winter approaches the northern hemisphere, energy demand will increase. This makes Europe more likely to be under pressure from the energy crisis going forward.

สำหรับประเทศไทย แม้จะมีการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 64 ของแหล่งเชื้อเพลิงทั้งหมด ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทว่าความเสี่ยงต่อการขาดแคลนไฟฟ้าในไทยน่าจะมีจำกัด เพราะได้มีการวางแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติในลักษณะสัญญาระยะยาวไว้ก่อนแล้ว รวมไปถึงอุปทานที่น่าจะทยอยเพิ่มขึ้นจากการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยหลังการเปลี่ยนผ่านสัมปทาน และการวางแผนใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาทดแทนก๊าซธรรมชาติในโรงผลิตไฟฟ้าที่เครื่องจักรรองรับได้ ทำให้หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติที่กระทบต่อการขนส่งก๊าซ เป็นต้น ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าน่าจะมีจำกัด

for Thailand Despite the dependence on natural gas as the main fuel source for electricity generation. with up to 64% of all fuel sources while the demand for electricity tends to increase following the gradual recovery of the economy. However, the risk of electricity shortage in Thailand is likely to be limited. Because there has been a plan to supply natural gas in the form of a long-term contract before. Including the supply that is likely to gradually increase from the acceleration of natural gas production capacity in the Gulf of Thailand after the concession transition. and planning to use diesel and fuel oil to replace natural gas in power plants that can support the machines Therefore, if there are no unexpected events such as natural disasters affecting gas transportation, etc., the risk of fuel shortages to generate electricity is likely to be limited.

อย่างไรก็ดี ไทยก็น่าจะยังคงเผชิญแนวโน้มค่าไฟที่มีทิศทางขาขึ้น จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาจะมีแนวโน้มย่อตัวลงบ้างในช่วงปีหน้า ประกอบกับการทยอยลดภาระอุดหนุนค่าไฟของภาครัฐ และเงินบาทที่ผันผวนในทางอ่อนค่า ทำให้ค่าไฟฟ้าในปีหน้าน่าจะยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ค่าไฟเฉลี่ยในปี 2566 น่าจะเพิ่มขึ้นแตะราว 4.85 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 16 จากค่าไฟเฉลี่ยทั้งปี 2565 ที่อยู่ราว 4.18 บาทต่อหน่วย

However, Thailand is likely to still face an uptrend in electricity prices. As fuel costs remain high, although prices are likely to shrink somewhat over the next year. coupled with the gradual reduction of the government’s electricity bill subsidy burden and the Thai baht fluctuating in value As a result, electricity prices next year are likely to continue to rise. Kasikorn Research Center expects the average electricity cost in 2023 to increase to around 4.85 baht per unit, or an increase of about 16% from the average electricity bill. For the whole year 2022, the address is around 4.18 baht per unit.

ค่าไฟฟ้าของไทยที่มีทิศทางขาขึ้น ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่ยังสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทุก 1% ของค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ต้นทุนธุรกิจเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.024% ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนส่วนเพิ่มเฉพาะที่เกิดจากค่าไฟราว 0.8% จากค่าไฟขาขึ้นในช่วงปี 2565-66

Thailand’s electricity bill with an upward trend It not only affects the cost of living and the purchasing power of consumers. But it also puts pressure on business costs. The Kasikorn Research Center estimates that for every 1% increase in average electricity costs, As a result, average business costs will increase by approximately 0.024%, causing businesses to face the pressure on specific costs incurred from electricity costs of approximately 0.8% from the rise in electricity costs during 2022-23.

ภายใต้ทิศทางขาขึ้นของค่าไฟ แนวทางปรับตัวโดยการปรับขึ้นราคาสินค้าหรือบริการอาจกระทำได้จำกัดในช่วงที่เศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้แนวทางปรับตัวอื่นประกอบเพื่อบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้า

โดยแนวทางเฉพาะหน้า ผู้ประกอบการธุรกิจอาจจำเป็นต้องรณรงค์การประหยัดไฟอย่างจริงจัง ขณะที่ในระยะกลาง ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม อาจพิจารณาปรับใช้แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นซึ่งมีต้นทุนค่าไฟที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนผลิตไฟในระยะกลางถึงยาว ยังช่วยตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ สอดรับไปกับกติกาของนานาประเทศที่ต่างต้องการผลักดันให้กระบวนการผลิตสินค้าและบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น มาตรการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และทางการไทยก็อยู่ระหว่างพิจารณาการวัดปริมาณการปล่อยคาร์บอนในบางธุรกิจนำร่อง เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องคำนึงถึง carbon footprint ของการประกอบธุรกิจที่มาจากการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมากขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้วก่อนจะตัดสินใจเลือกแนวทางการปรับตัว ผู้ประกอบการแต่ละรายยังคงต้องชั่งน้ำหนักความคุ้มค่าในประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ เพราะสถานการณ์แวดล้อมและแนวโน้มค่าไฟอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่ไปข้างหน้าอัตราดอกเบี้ยก็มีแนวโน้มเป็นทิศทางขาขึ้นซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้ประกอบการเช่นกัน

under the upward direction of the electricity bill The way to adjust by raising the price of goods or services may be limited in times when the economy and consumer purchasing power are just beginning to recover. As a result, operators need to use other adaptive approaches to manage electricity costs.

by specific guidelines Business operators may need a serious energy saving campaign. while in the medium term entrepreneurs who are ready Alternative energy sources may be considered, which have lower electricity costs. especially solar roof top which in addition to reducing the cost of electricity production in the medium to long term It also meets the growing demand for environmentally and socially conscious (ESG) business operations. This is in line with international agreements to push for more environmentally-friendly production processes of goods and services, such as cross-border carbon taxation measures from the European Union, the United States, and the Thai authorities are considering measures of carbon emissions in the country. Some pilot businesses, etc., causing Thai entrepreneurs to consider the carbon footprint of business operations that come from using electricity from alternative energy more in the future.

However, in the end, before deciding on an adaptation approach Individual operators still need to carefully weigh the cost-effectiveness of their issues as environmental conditions and trends in electricity costs can change. Going forward, interest rates tend to be in an uptrend, which may affect entrepreneurs’ investment decisions as well.

Source:BRANDINSDE

This entry was posted in Bagasse, Greenhouse Gases, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s