คาดปี 2565-2601 ไทยเผชิญ ‘ขยะโซลาร์เซลล์’ สะสมเกือบแปดแสนตัน

ความจริงด้านหนึ่งแม้ ‘โซลาร์เซลล์’ จะให้ ‘พลังงานสะอาด’ แต่ความจริงอีกด้านที่ไม่ค่อยพูดถึงก็คือ ‘สารพิษ’ มีเพียบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงรีไซเคิล คาดโซลาร์เซลล์ที่เริ่มติดตั้งในไทยตั้งแต่ปี 2545 จะทยอยหมดอายุการใช้งานเป็นขยะถึง 6.2-7.9 แสนตัน ระหว่างปี 2565-2601 ภายในปี 2588 เกิดขยะตะกั่ว 134.2-198 ตัน ขยะแคดเมียม 0.65-0.95 ตัน หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยเป็นมูลค่ามหาศาล ที่มาภาพประกอบ: electricalconnection.com.au

ยุคบูมของ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’

‘พลังงานแสงอาทิตย์’ (Solar Energy) นับว่าเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดอย่างหนึ่ง กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต่างนิยมใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพราะมีความต้องการลดภาระการนำเข้าพลังงานหลักและตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อนมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cells Modules) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทยกระแสการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอีกครั้ง อันเนื่องมาจากความตระหนักรู้และตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนไทย ส่งผลถึงการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเกือบทุกจุดทั่วประเทศ และไม่ต้องพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยแล้ว

โซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่าอยู่ระหว่าง 20-25 ปี เมื่อหมดอายุที่ให้ความคุ้มค่าหรือชำรุดจากสาเหตุต่าง ๆ แผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นขยะพิษ ที่มาภาพประกอบ: AC Solar Warehouse

แม้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์มักถูกมองว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดเนื่องจากในช่วงของการผลิตไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบอื่น ๆ แต่นั่นก็เป็นเพียงความจริงแค่ครึ่งเดียว เพราะเมื่อพิจารณาผลกระทบตลอดช่วงวัฎจักรชีวิตของแผงโซลาร์เซลล์อันเริ่มได้จากช่วงของการได้มาซึ่งวัตถุดิบ (Raw Material Acquisition) กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ (Material Processing) การประกอบเป็นแผง (Manufacturing) การติดตั้งใช้งาน (Use) การถอดแยกชิ้นส่วน (Decomissioning) การรีไซเคิล (Recycling) และการกำจัดของเสียเมื่อแผงหมดความคุ้มค่าในการผลิต (Treatment/Disposal) ในกระบวนการเหล่านี้แต่ละขั้นตอนจะมีความต้องการวัตถุดิบ (Mass-M) และพลังงาน (Energy-Q) เข้าไป และมีการปลดปล่อยของเสียซึ่งเป็นสารพิษอันตรายต่าง ๆ ออกอีกมาด้วย

ทั้งนี้ในงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ และคณะ ได้ทำการคาดการณ์ปริมาณแผงโซลาร์เซลล์ที่เริ่มติดตั้งในไทยตั้งแต่ช่วงปี 2545 และจะทยอยหมดความคุ้มค่าตั้งแต่ปี 2565-2601 พบว่าจะมีน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นขยะประมาณสูงถึง 626,301-794,840 ตัน โดยของเสียจากแผงโซลาร์เซลล์ที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2588 ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ กระจก อลูมิเนียม และทองแดง โดยกระจกมีปริมาณรวมถึง 195,403-286,475 ตันจากแผงทุกประเภท อลูมิเนียมมีปริมาณอยู่ในช่วง 20,000-30,000 ตัน และทองแดงมีปริมาณอยู่ในช่วง 1,000-2,000 ตัน ส่วนโลหะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมก็คือตะกั่วจะกลายเป็นของเสีย 134.2-198 ตัน และแคดเมียมจำนวน 0.65-0.95 ตัน ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์เป็นมูลค่ามหาศาลได้

Source:Tcijthai

This entry was posted in Cells & Modules, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Recycling, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Waste To Energy and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s