Tag Archives: Solar Modules

Photovoltaic made in China

PV relies entirely on China, unlike wind power and concentrated solar power, and there is a risk of substituting China-made PV for reliance on natural gas and oil from Russia. The world scored a new record in 2021, producing 132.8 … Continue reading

Posted in Cells & Modules, China, Global Warming, Government, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, India, PV, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

คาดปี 2565-2601 ไทยเผชิญ ‘ขยะโซลาร์เซลล์’ สะสมเกือบแปดแสนตัน

ความจริงด้านหนึ่งแม้ ‘โซลาร์เซลล์’ จะให้ ‘พลังงานสะอาด’ แต่ความจริงอีกด้านที่ไม่ค่อยพูดถึงก็คือ ‘สารพิษ’ มีเพียบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงรีไซเคิล คาดโซลาร์เซลล์ที่เริ่มติดตั้งในไทยตั้งแต่ปี 2545 จะทยอยหมดอายุการใช้งานเป็นขยะถึง 6.2-7.9 แสนตัน ระหว่างปี 2565-2601 ภายในปี 2588 เกิดขยะตะกั่ว 134.2-198 ตัน ขยะแคดเมียม 0.65-0.95 ตัน หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยเป็นมูลค่ามหาศาล ที่มาภาพประกอบ: electricalconnection.com.au ยุคบูมของ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ (Solar Energy) นับว่าเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดอย่างหนึ่ง กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต่างนิยมใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพราะมีความต้องการลดภาระการนำเข้าพลังงานหลักและตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อนมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cells Modules) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทยกระแสการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอีกครั้ง อันเนื่องมาจากความตระหนักรู้และตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนไทย ส่งผลถึงการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเกือบทุกจุดทั่วประเทศ และไม่ต้องพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยแล้ว โซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่าอยู่ระหว่าง … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Recycling, Renewables, Rooftop, Solar, Solar Policy, Solar PV, Waste To Energy | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ภาพรวมอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ของไทย

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญทางด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดตามเทรนด์รักษ์โลกกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากพลังงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกหลักที่ทั่วโลกเลือกใช้ รวมถึงผู้ประกอบการยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ภาพรวมการใช้งานโซลาร์เซลล์ของโลก รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างก็เร่งผลักดันนโยบายทางด้านโซลาร์เซลล์ ทำให้ในปัจจุบันการติดตั้งระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำลังการติดตั้งสะสมทั่วโลกทั้งหมด ณ สิ้นปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 714 กิกะวัตต์ (GW) ทั้งนี้ ประเทศ 5 อันดับแรก ที่มีกำลังการติดตั้งโซลาร์เซลล์มากที่สุดในโลก ในปี 2020 ได้แก่ จีน มีกำลังการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วทั้งสิ้น 254,355 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งจีนได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 1,200 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปี 2030 นอกจากนี้ ยังได้มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 การบริโภคพลังงานทดแทนในประเทศจีนจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของการบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของจีน หรือคิดเป็นร้อยละ … Continue reading

Posted in Cells & Modules, China, Global Warming, PV, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

2020 ESG Sustainability Report

Forward-Looking Statements This report has been prepared by the Company solely to facilitate the understanding of the Company’s performance and strategies on sustainability-related topics. The information contained in this report has not been independently verified. None of the Company or … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Global Warming, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Operation &Maintenance

Best Practice Guidelines South Africa edition Foreword Welcome to the South Africa edition of the Operation and Maintenance (O&M) Best Practice Guidelines. Building on Version 4.0 of SolarPower Europe’s O&M Best Practice Guidelines, this edition is adapted to the South … Continue reading

Posted in Africa, Cells & Modules, Government, Grid Connected, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Grid Storage, Inverters, Mini Grid, Off-grid, PV, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Solar Sustainability Best Practices Benchmark

Foreword Welcome to the Solar Sustainability Best Practices Benchmark of SolarPower Europe.This report, stemming from the collaboration of industry experts in the SolarPower Europe Sustainability Workstream, presents the results of sustainability case studies and best practices along the solar value … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Coal, Geothermal, Global Warming, Greenhouse Gases, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Hydro, PV, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

EU Solar Jobs Report 2022 Addressing the solar skills challenge

Foreword by Commissioner Nicolas Schmit Welcome to SolarPower Europe’s EU Solar Jobs Report 2022. At a time when Europe is facing both long- and short-term challenges in its energy security, notably because of Russia’s war of aggression against Ukraine, energy … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Greenhouse Gases, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Hydro, Inverters, Nuclear, PV, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Solar Risk Assessment: 2022

2021 marked the third year in a row that solar represented the largest share of new generation capacity in the United States. We should be proud of this feat, but our work remains cut out for us; continued supply chain … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Cogeneration, Global Warming, Power Generation, PV, Renewables, Solar | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

BUSINESS MODEL

DESCRIPTION An aggregator is a grouping of agents in a power system (i.e., consumers, producers, prosumers or any mix thereof) to act as a single entity when engaging in power system markets (both wholesale and retail) or selling services to … Continue reading

Posted in Cogeneration, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, Grid Storage, Off-grid, Power Generation, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, solar water heating | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Solar Market Insight Report 2022 Q2

The quarterly SEIA/Wood Mackenzie Power & Renewables U.S. Solar Market InsightTM report shows the major trends in the U.S. solar industry. Learn more about the U.S. Solar Market Insight Report. Released June 7, 2022. Important note: This edition of the US Solar Market … Continue reading

Posted in Cells & Modules, Coal, Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems, PV, Renewables, Solar, Solar Policy, Solar PV, Wind | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment